Banner

Regulamin Platformy

„Sąsiedzi Sąsiadom”

 

Platforma „Sąsiedzi Sąsiadom” działając pod adresem www.sasiedzisasiadom.pl prowadzona jest przez:

Spółkę Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała, KRS 0000046440, NIP 5470168981, zwaną dalej „Agencją”.

Głównym celem Platformy „Sąsiedzi Sąsiadom” jest umożliwienie lokalnym podmiotom wymianę informacji, które wspomogą ich działanie. Firmy, jednostki organizacyjne – m.in. szpitale, przychodnie, ośrodki pomocy oraz organizacje pozarządowe (NGO) mogą zgłaszać swoje potrzeby lub oferować pomoc, produkty, usługi  w danym zakresie.

 

Celem niniejszego Regulaminu jest opis warunków użytkowania Platformy „Sąsiedzi sąsiadom”.

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przeglądanie ogłoszeń na Platformie jest nieodpłatne i nie wymaga rejestracji.
 2. Rejestracja Użytkownika jest wymagana w celu zamieszczenia ogłoszeń. Rejestracja jest bezpłatna i dokonywana jest bezpośrednio na stronie Platformy. Rejestracji można dokonywać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 3. Każdy Użytkownik musi zostać pozytywnie zweryfikowany przez Agencję. Konto Użytkownika zostanie aktywowane po sprawdzeniu poprawności danych wskazanych przez użytkownika podczas rejestracji, w tym w szczególności numeru NIP oraz KRS.
 4. Agencja zastrzega, iż dołożone zostaną wszelkie starania, tak aby zweryfikować tożsamość Użytkowników. Agencja nie będzie odpowiadać za działania Użytkowników posługujących się fałszywą tożsamością.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych podanych w trakcie procesu rejestracji, Agencja wezwie Użytkownika do uzupełniania lub usunięcia nieprawidłowości ww. danych.
 6. Rejestracja konta oraz jego utworzenie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu.

 


 • 2

ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ

 

 1. Użytkownicy zobowiązują się, iż korzystając z Platformy, będą postępować zgodnie z przepisami prawa, dobrymi zwyczajami oraz zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie. Agencja nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników.
 2. Użytkownicy są związani treścią zawartą w zamieszczonych ogłoszeniach.
 3. Agencja nie jest stroną umów, zawieranych na podstawie ogłoszeń umieszczonych na Platformie. Agencja nie umieszcza na Platformie jakichkolwiek rozwiązań technicznych umożliwiających zawarcie umów na podstawie umieszczanych ogłoszeń. Do zawarcia ww. umów dochodzi bez udziału Agencji i bez wykorzystania technicznych możliwości Platformy.
 4. Agencja nie weryfikuje Produktów lub usług, których opisy umieszczane są na Platformie. Agencja zastrzega możliwość zmiany kategorii Produktu bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Produktu lub usług, albo usunięcia ogłoszenia, o czym poinformowany zostanie Użytkownik, który zamieścił ogłoszenie. Agencja nie odpowiada za jakość, ilość, wartość produktów i usług oferowanych w ogłoszeniach przez Użytkowników.
 5. Czas emisji ogłoszeń wynosi od 7 do 30 dni.
 • 3

ZASADY PLATFORMY

 1. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z Platformy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
  Niedozwolone jest umieszczanie na Platformie w szczególności treści o charakterze pornograficznym, naruszających normy prawne, moralne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż treść ogłoszenia narusza zasady wynikające z niniejszego Regulaminy, Agencja zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń, czasowego zawieszania, a w ostateczności usuwania Kont Użytkowników zamieszczających ww. ogłoszenia.
 3. Agencja zastrzega prawo do usunięcia kont użytkowników, jeżeli zostały one założone po raz kolejny po usunięciu kont na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Agencja zastrzega prawo do wstrzymywania i usuwania ogłoszeń naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgłaszane mogą być wszelkie treści, które w sposób rażący naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 • 4

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Agencji za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Kierowane pod adresem Platformy reklamacje dotyczące ogłoszeń mogą dotyczyć jedynie udostępnionych narzędzi informatycznych.
  Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Agencją lub Agencja realizuje je niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  Reklamacja powinna zawierać dane użytkownika, tj. adres poczty elektronicznej e-mail, dane podmiotu dokonującego zgłoszenia (w tym nazwa, nr NIP lub KRS) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
  Agencja zajmuje stanowisko w sprawie złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Brak odpowiedzi w ww. terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany przez użytkownika składającego reklamację.

 

 • 5

ODPOWIEDZIALNOŚĆ AGENCJI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Agencja zastrzega, iż możliwym jest czasowe ograniczenie dostępności Platformy, w szczególności gdy przeprowadzane będą prace techniczne. Agencja zastrzega, iż wszystkie prace będą przeprowadzane w sposób minimalizujące niedogodności dla Użytkowników.
 2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za:
 • szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkowników korzystających z Platformy w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, w tym w szczególności za ogłoszenia, których treść chronione prawem dobra osób trzecich,
 • treść ogłoszeń publikowanych przez Użytkowników.
 1. Prezentowanie produktów lub usług na Platformie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, użytkownicy oświadczają, iż nie będą rościć sobie żadnych praw w związku z ograniczeniem dostępu do Platformy.
 3. Dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej Umowy właściwym jest prawo polskie.

 

Portal Sąsiedzi Sąsiadom – Wsparcie dla lokalnej społeczności -  powstał w trudnym dla nas wszystkich momencie. Sytuacja spowodowana pandemią Covid- 19 zmusiła nas do działania w nowych, dla wielu bardzo wymagających warunkach. Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej podejmują działania, które mają na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców.

Dla kogo dedykowany jest portal?

Dla przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych – m.in. szpitali, przychodni, ośrodków pomocy oraz organizacji pozarządowych (NGO)

Jak korzystać z portalu?

Aby umieścić ogłoszenie w jednej z kategorii Mam do zaoferowania lub Potrzebuję należy się zarejestrować. Podczas zakładaniu profilu, poza danymi kontaktowymi,  przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne muszą podać NIP, a organizacje pozarządowe KRS.